Implementace systému uceleného působení terapií využitelného při práci s handicapovanými dětmi

Centrum aplikovaného výzkumu adalšího vzdělávání,o.p.s., Vladislavova 250, Písek
774080590
vyzkumne@centrum.cz

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Klíčové aktivity projektu

Canisterapie - Pro potřeby canisterapie bylo pořízeno 36 ks koberečků a 36 ks polštářů, na kterých žáci cvičí se psem Lavinou. Při výběru se dbalo hlavně na specializaci koberečků a polštářů pro canisterapii - vybavení vhodné pro polohování a sezení venku. Canisterapeutka Žemličková se psem Lavinou docházela 1x až 5x do měsíce k jednotlivých partnerům škol ještě v jarních měsících, kdy ještě mohli být děti venku na trávníku. Při hodině canisterapie pomáhal canisterapeutce minimálně jeden pedagogický dozor. Při canisterapii pi. Žemličková spolupracuje s dětmi s lehkým, středně těžkým i těžkým kombinovaným postižením. V závislosti na druhu a stupni postižení byly používány vhodné metody práce se psem - přímá (tzv. kontaktní) i nepřímá canisterapie. Canisterapie u dětí podporuje jemnou i hrubou motoriku, přispívá k rozvoji emočně sociální oblasti (např. zlepšení adaptace v novém kolektivu, oblasti kognitivní-vnímání přítomnosti psa, k zlepšení motivace k učení (počítání, barvy, části těla, atd.) a oblasti řečové (podpora slovní zásoby, porozumění, vyjadřování, prevence následků onemocnění).

Hipoterapie -

Pro potřeby hipoterapie bylo pořízeno 18 ks vest. Při výběru vesty se dbalo na to, aby vesta byla nastavitelná a dala se přizpůsobit tělu jezdce, protože vesty jsou používané více žáky. Též se dbalo na vybavení vest reflexními pruhy z důvodu bezpečnosti žáků. Dále bylo pořízeno 18 ks ochranných přileb. Při výběru přilby se dbalo na vysokou odolnost proti nárazu a ventilaci přilby, která by měla být účinná proti horku i v letním období, protože žáci jezdí většinou v létě.

Při hipoterapii jsme využili toho, že školy Strakonice a Písek již měly s hipoterapií zkušenosti, na které jsme navázali. Byla učiněna poptávka po dodávce služeb hipoterapie. Původně jsme předpokládali využít Ranč Skalice v Bohumilicích. Vzhledem k problémům, které se na tomto na ranči vyskytly (nevhodnost přístupu k handicapovaným dětem, chybějící rampa, atd.), byl pro školu ve Strakonicích a DD Písek byl vybrán jako dodavatel Ranč Ixion, který se nachází 6 km od Písku. Vzhledem ke vzdálenosti Ranče Ixion byl jako dodavatel pro DD Volyně vybrán Ranč Hoslovice. Hodiny hipoterapie začaly probíhat již v jarních měsících kvůli teplému počasí a pokračovaly do podzimu. Na Ranči Ixion působí hipoterapeutka Jestřábová Martina a na Ranči Hoslovice působí hipoterapeut Šamal Karel. Při hodině hipoterapie pomáhál hipoterapeutům minimálně jeden pedagogický dozor, který měl na starosti žáky i během přepravy na Ranč Ixion a Ranč Hoslovice.

Pohybové aktivity  -

V DD Volyně zatím fyzioterapie neprobíhala. Bude probíhat až v dalším monitorovacím období. Ve Spec. Škole Strakonice fyzioterapie probíhala už v prvním monitorovacím období. Fyzioterapeutka Virostková Vladimíra docházela do Spec. Školy Strakonice 2x do měsíce, kde s žáky prováděla měkké techniky, cvičení na labilní ploše, Vojtovu metodu a cvičení podle Bobatha. Do DD Písek docházela fyzioterapeutka Bělecká Radka 2x do měsíce, která s žáky prováděla zábavnou formou uvolnění těla. Dále se žáci učili správné držení těla, protahování, uvolňování a využívání jednotlivých svalů. Při hodinách fyzioterapie fyzioterapeutce asistoval minimálně jeden pedagogický dozor.

V DD Volyně plavání v rámci pohybové aktivity neprobíhalo. Tato aktivita bude probíhat až v dalším monitorovacím období. Ve Spec. Škole Strakonice a DD Písek plavání probíhalo od září. Do plaveckého stadionu ve Strakonicích docházela 3x až 4x do měsíce lektorka Bělecká Radka, která se žáky zahájila přípravu na olympiádu v plavání (štafety a vytrvalostní plavání volný způsob). Lektorka Krejčová Petra za žáky do plaveckého stadionu v Písku docházela 2x do měsíce. Žáci si pod dohledem lektorky užívali pobytu ve vodě s různými plaveckými pomůckami na uvolnění svalů. Dále s nimi byl prováděn nácvik dýchání, ponořování, nácvik plaveckých stylů, lovení pomůcek pod vodou. Při hodinách lektorce plavání pomáhal minimálně jeden pedagogický dozor.

Arte a dramaterapie, keramická dílna

Pro potřeby keramické dílny, arteterapie a  dramaterapie byly pořížený pomůcky na malování a tvorbu keramických výrobků. Aktivita keramika, kde dochází lektorka pi. Polanská, probíhá u partnerů od září. Žáci z DD Písek pod vedením lektorky pi. Polanské a pod ped. dozorem pracují s hlínou, pomocí vlastních rukou, špachtlí a válečků vytváří dekorativní výrobky, které po vysušení naglazují a vypálí. Žáci s Spec. Strakonice za přítomnosti lektorky Polanské pracují s hlínou a vytváří keramické výrobky - berušky, rybičky. Žáci z DD Volyně pi. Polanská učila rozpoznát rozdíly mezi šamotovou hlínou a hlínou určenou k točení na kruhu. Dále vytvářeli výrobky z keramiky na hrnčířském kruhu i tvarování ozdob.

V DD Volyně aktivita arte, dramaterapie zatím neprobíhala. Tato aktivita bude probíhat až v dalším monitorovacím období. Ve Spec. Škole Strakonice a DD Písek aktivita arte, dramaterapie probíhala od listopadu. Lektorka PaedDr. Bečvářová Ivana v DD Písek 2x s žáky cvičila "Xerokopií"(dokreslování xerokopií vytvořených kopií provázků), prováděla cvičení grafomotoriky při monumentální kresbě a při tvorbě "Zimního stromu" - empaketáž a muchláž (využití zmuchlaného toaletního papíru pro plastiku krajiny). Ve Spec. Škole Strakonice byla 1x, kde s žáky rovněž cvičila techniku "Zimní strom". Při hodině arte, dramaterapie lektorce pomáhal pedagogický dozor.

Fotogalerie: Klíčové aktivity projektu